.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Regulamin Rady Rodziców

 

 

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 201 Misia Ursynka
przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na terenie Przedszkola nr 201 Misia Ursynka przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do  ww. przedszkola. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i przepisami wyższego rzędu.

 

§ 1

Ilekroć w dalszych zapisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 201 Misia Ursynka przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie,
 2. Statucie – należy przez to rozumieć statut przedszkola,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola,
 4. Radzie Rodziców Przedszkola – należy przez to rozumieć zebranie przedstawicieli rad grupowych,
 5. Radzie Grupowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców danego oddziału,
 6. Zebraniu Grupowym – należy przez to rozumieć zebranie rodziców grupy przedszkolnej,
 7. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez
  to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza
  i skarbnika rady rodziców,
 8. Prezydium – należy przez to rozumieć prezydium rady rodziców,
 9. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów przedszkola,
 10. Nauczycielu – należy przez to rozumieć wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola.

 

Rozdział II

                                                       Cele i zadania Rady Rodziców

 

§ 2

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów Rodziców dzieci przedszkola oraz podejmowanie działań jako organ przedszkola, a także wspieranie Dyrektora, Nauczyciela i innych organów przedszkola w pracy na rzecz dobra wychowanków przedszkola.

 

Rada Rodziców realizuje swe cele w szczególności poprzez:

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 2. Przyczynianie się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci poprzez uczestniczenie w życiu przedszkola.
 3. Przekazywanie Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
 4. Pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju przedszkola.
 5. Wnioskowanie do Dyrektora przedszkola o zorganizowanie zajęć dodatkowych.
 6. Wypełnianie obowiązków wynikających z działalności statutowej i administracyjnej.
 7. Działalność na zewnątrz przedszkola (w instytucjach państwowych, urzędach, banku).
 8. Wybranie w drodze tajnego głosowania przedstawicieli Rodziców do komisji oraz innych ciał, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców wychowanków przedszkola.
 9. Wybranie w drodze tajnego głosowania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola.
 10. Uchwalanie corocznego preliminarza Rady Rodziców i jego zmian.
 11. Uchwalanie propozycji wysokości składek Rodziców dzieci przedszkola.
 12. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców po zbadaniu sprawozdania przez powołaną w tym celu komisję i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie.

 

 

Rozdział III

Struktura i zasady wyborów Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych

 

                                                                              § 3

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu Rodziców jest Zebranie Rodziców grupy przedszkolnej.
 2. Zebranie Rodziców wybiera spośród siebie, w tajnych wyborach, z nieograniczonej liczby kandydatów Radę grupy, składającą się z co najmniej 3 osób.
 3. Każde dziecko jest reprezentowane przez jednego rodzica.
 4. Zebranie Rodziców, podczas którego dokonuje się wyboru Rady grupy prowadzi Nauczyciel grupy.
 5. Kandydatów do Rady grupy zgłaszają Rodzice uczestniczący w Zebraniu Rodziców.
  Do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Rodziców należy dołączyć
  jej pisemną zgodę.
 6. Dla przeprowadzenia wyborów Zebranie Rodziców wybiera co najmniej dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady grupy. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania zgodnie  z zachowaniem zasady reprezentatywności Rodziców, oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządza protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów.
 7. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeśli na liście
  do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady grupy przewidzianych do wybrania.
 8. Osoba, która uzyska największą liczbę głosów, jest jednocześnie delegatem grupy do Rady Rodziców przedszkola. Pozostałe osoby, jeśli wyrażają chęć uczestnictwa w pracach Rady Rodziców, stanowią zespół doradczy.
 9. Rodzice dzieci z danej grupy mogą wskazać osoby (od 2 do 3) wspomagające przedstawiciela oddziału w jego działalności.
 10. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców, nie później niż do 29 września danego roku.
 11. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zebranie Rodziców.

 

§ 4

 1. Rada Rodziców Przedszkola nr 201 Misia Ursynka składa się z:

a)      Przewodniczącego,

b)      Wiceprzewodniczącego,

c)      Skarbnika,

d)     Sekretarza,

e)      członków, którzy są przedstawicielami poszczególnych grup oraz zespołu doradczego.

2. Prezydium Rady Rodziców wybierane jest na pierwszym w roku szkolnym zebraniu Rady Rodziców w drodze jawnych wyborów. W jego skład wchodzą:

a)      Przewodniczący,

b)      Wiceprzewodniczący,

c)      Sekretarz,

d)     Skarbnik,

e)      1-3 Członków.

3. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Skarbnika Rady Rodziców można odwołać w czasie zebrania Rady Rodziców na wniosek członka Rady Rodziców, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Rodziców

4. Działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący.

5. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje lub zespoły doradcze spośród swoich członków i innych Rodziców.

6. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady Rodziców, propozycji członków Rady Rodziców, Rodziców lub Dyrektora. Wybory uzupełniające na nowego członka Rady przeprowadza sie w trybie określonym w § 3 w pkt. 5-7.

 

§ 5

 1. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze złożenia rezygnacji przez członka Rady Rodziców.
 2. Odwołanie członka Rad y Rodziców może nastąpić w przypadku:

a)      Rezygnacji z członkostwa w Radzie Rodziców,

b)      W czasie każdego Zebrania Rodziców na wniosek ¼ liczby Rodziców dzieci grupy, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym z zachowaniem zasady reprezentatywności Rodziców, przy obecności co najmniej połowy Rodziców uprawnionych do głosowania,

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Rodziców przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w § 3 w pkt. 5-7.

 

 

Rozdział IV

Tryb pracy Rady Rodziców

 

§ 6

 1. Rada Rodziców działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie
  z ich kompetencjami.
 2. Zebrania zwyczajne Rady Rodziców odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym. Zebranie Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady Rodziców oraz na wniosek Dyrektora, z tym że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku Zebrania Rady Rodziców zawiadamia się członków Rady Rodziców w sposób określony przez każdego członka Rady Rodziców, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne
  po zawiadomieniu członków Rady Rodziców najpóźniej na dzień przed terminem zebrania.
 5. Tryb zwoływania zebrań Prezydium określa Prezydium.
 6. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Rodziców. W przypadku jego nieobecności obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący. W Zebraniu Rady Rodziców powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Rady Rodziców.
 7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane, za protokoły odpowiada Sekretarz Rady Rodziców lub, podczas jego nieobecności, wskazana przez Przewodniczącego osoba z Rady Rodziców.
 8. W zebraniach Rady Rodziców, Prezydium mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby, w szczególności: Dyrektor, członkowie Rady Pedagogicznej i inni Rodzice.
 9. Uchwały Rady Rodziców, Prezydium, Rad grupowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków.
 10. W szczególnych przypadkach na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców dopuszczalne jest głosowanie nad uchwałą w trybie obiegowym (drogą e-mailową). W tym przypadku uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów w ciągu 72 godzin od dnia przekazania treści uchwały przez Przewodniczącego Rady Rodziców.
 11. Uchwały są protokołowane i stanowią załącznik do protokołu.
 12. Protokół, zatwierdzony przez Radę Rodziców na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 13. Uchwały Rady Rodziców i Prezydium podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 14. W czerwcu każdego roku zostaje sporządzony preliminarz wydatków na następny rok szkolny.
 15. Rada Rodziców raz w roku składa ogółowi Rodziców Przedszkola pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych.

 

 

Rozdział V

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

 

§ 7

 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)      Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, który opracowuje Dyrektor przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

b)      Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola,

c)      Opiniowanie możliwości podjęcia na terenie przedszkola działalności przez  stowarzyszenia i organizacje (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych),

d)     Opiniowanie dorobku zawodowego Nauczycieli w związku z ubieganiem się przez nich
o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego
i dyplomowanego.

 

§ 8

 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej Regulamin.
 2. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
 3. W imieniu Rady Rodziców dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium: Przewodniczący lub Sekretarz oraz Skarbnik lub Wiceprzewodniczący.
 4. Do zarządzania kontem bankowym Rady Rodziców, w tym dostępem do platformy on-line oraz osobistą reprezentacją w Banku wyznacza się Przewodniczącego oraz Skarbnika (reprezentacja dwuosobowa).

 

§ 9

 1. Do podstawowych zadań Przewodniczącego Rady należy:

a)      Kierowanie pracą Rady Rodziców,

b)      Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola,

c)      Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy,

d)     Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców,

e)      Przekazywanie Dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

2. W czasie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący.

 

§ 10

Do zadań Skarbnika Rady Rodziców:

 1. Czuwanie nad realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców, 
 2. Systematyczne sprawdzanie dokumentów finansowych Rady Rodziców, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.

 

§ 11

Do zadań Sekretarza Rady Rodziców należy sporządzanie protokołów posiedzeń Rady   Rodziców oraz prowadzenie dokumentacji.

 

Rozdział VI  

Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 

§ 12

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określają: Regulamin Rady Rodziców i preliminarz wydatków.

 1. Źródłem funduszy Rady Rodziców są:

a)      dobrowolne składki rodziców Przedszkola, darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,

b)      dotacje,

c)      dochody z innych źródeł.

2. Fundusze, o których mowa w pkt. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych przedszkola, tj. działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, a także na pokrycie kosztów administracyjnych.

3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

a)      Dyrektor,

b)      Rada Pedagogiczna,

c)      Wychowawcy grup,

d)     Rady grupowe,

e)      Inne organy przedszkolne.

 

 

 

§ 13

 1. Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
 2. Wydatek nieuwzględniony w preliminarzu musi zostać zatwierdzony przez Radę Rodziców poprzez uchwałę.
 3. Preliminarz wydatków oraz optymalna składka na dany rok szkolny, która, uzyskana od każdego dziecka, pozwoli na zrealizowanie wszystkich zadań statutowych, są przedstawiane ogółowi Rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
 4. Na pierwszym zebraniu rodzice deklarują kwotę miesięcznej składki na Radę Rodziców.
 5. Pieniądze przyjmowane są na listy zbiorcze grup stanowiące druki ścisłego zarachowania.
 6. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane w „Księdze przychodów i rozchodów rady rodziców” prowadzonej dla celów ewidencji finansowej.
 7. Rada Rodziców może zatrudniać na umowę zlecenie lub umowę o dzieło osoby do wykonywania określonych zadań, na przykład księgową.
 8. Rada Rodziców upoważnia Dyrektora przedszkola do dysponowania swoim funduszem zgodnie z ustalonym Regulaminem i preliminarzem wydatków.
 9. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
 10. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

 

§ 14

Rachunkowość Rady Rodziców prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539 oraz Dz. U. z 2003, Nr 11, poz. 117).

 

Rozdział VI

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

 

§ 15

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa rok. W trakcie roku szkolnego mogą być przeprowadzone wybory uzupełniające do Prezydium Rady Rodziców zgodnie z trybem z §3, pkt. 5-7.
 2. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje nowemu Przewodniczącemu wszystkie sprawy, także finansowe, związane z działalnością Rady Rodziców.
 3. Zmiana Regulaminu Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na Zebraniu Rady Rodziców, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Rodziców.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców oraz Rodziców dzieci.
 5. Dyrektor ma prawo wstrzymać uchwałę Rady Rodziców niezgodną z przepisami prawa, Regulaminem Rady Rodziców lub statutem przedszkola.
 6. W przypadku nieporozumień między Radą Rodziców a innymi organami przedszkola Dyrektor organizuje spotkanie negocjacyjne.
 7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 16

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

 

RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLA nr 201 Misia Ursynka

02-798 Warszawa

ul. Wilczy Dół 4

NIP 951-20-59-515

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )