.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Puchatki

Puchatki to grupa 5 latków

 

„Dziwny jest niedźwiedzi ród,

 Że tak bardzo lubi miód.

 Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam

 Co to znaczy? Nie wiem sam.”

 

To my - dzielne przedszkolaki – „średniaki”.  Lubimy figle i psoty, a najbardziej MIÓD. Chociaż 5 lat mamy „Kodeks Przedszkolaka” dobrze znamy. W naszym przedszkolnym ogródku chętnie przebywamy i świeże powietrze noskiem wdychamy. Zadajemy dużo pytań, bo chcemy poznawać świat, lubimy śpiewać wesołe piosenki, tańczyć i bawić się w naszych kącikach zainteresowań. Największą frajdę sprawiają Nam gry, puzzle i układanki, niektóre nawet trudność Nam sprawiają ale i wspaniale rozwijają. Mamy w sali dużo książek, po które często sięgamy i chętnie je oglądamy, oraz słuchamy jak nam Panie czytają.

 

 

„To miejsce pośród krzaczków należy do Puchatka, 

Puchatek tutaj duma rozkosznie tonąc w kwiatkach. 

Bo pełno jest tu kwiatków, rosnących sobie w krzaczkach, 

W tym miejscu, które także należy do Prosiaczka.”

(o jakim miejscu mowa? O tym wiedzą tylko Puchatkowi przyjaciele)

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

Styczeń

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 

 

 

I.  Witamy Nowy Rok

 

 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
 • utrwalanie znajomości nazw por roku i ich cech charakterystycznych
 • wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego: „wiosna”, „lato”, „jesień”, „zima”
 • uświadamianie następstwa czasu: kolejne pory roku – rok
 • kształtowanie logicznego myślenia poprzez ustalanie kolejności występowania pór roku
 • doskonalenie zdolności budowania wypowiedzi pełnymi zdaniami
 • nabywanie umiejętności wykonywania działań na zbiorach: dodawanie przez dokładanie elementów
 • rozumienie poleceń zawierających liczebniki porządkowe
 • rozwijanie pamięci słownej, ruchowej i muzycznej

 

 

 

II.  Bale, bale w karnawale

 

 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat karnawału
 • zapoznanie z prostymi figurami tanecznymi  i muzyką pochodzącą z różnych stron świata
 • rozwijanie umiejętności tanecznych, muzycznych
 • kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
 • kształtowanie umiejętności współpracy w parach
 • doskonalenie myślenia twórczego i logicznego
 • doskonalenie motoryki małej, analizy wzrokowej i zdolności grafomotorycznych
 • rozbudzanie zainteresowania twórczością plastyczną

 

 

 

III.  W świecie baśni

 

 • wdrażanie dzieci do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • wdrażanie do samodzielnego wyodrębniania i rozumienia głównej myśli utworu literackiego
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych poprzez układanie ilustracji w kolejności zdarzeń
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • próby dokonywania oceny postępowania bohaterów literackich
 • doskonalenie sprawności manualnych
 • stwarzanie okazji do odczuwania radości z efektów podjętych działań plastycznych
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworu muzycznego

 

 

 

IV.  Święto Babci i Dziadka

 

 • wzmacnianie więzi rodzinnych
 • budzenie szacunku dla członków najbliższej rodziny – dziadków
 • orientowanie się w stosunkach pokrewieństwa w rodzinie
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego: doskonalenie umiejętności wyodrębniania głoski w nagłosie wyrazów
 • doskonalenie umiejętności budowania logicznych wypowiedzi na podstawie serii ilustracji
 • próby dokonywania oceny zachowania
 • zachęcanie do pomagania w gospodarstwie domowym
 • nabywanie umiejętności określania samopoczucia i stanów emocjonalnych
 • rozwijanie zdolności aktorskich
 • rozwijanie percepcji dotykowej i pamięci ruchowej

 

  

V.  Co można robić zimą?

 

 • wzbogacanie zasobu słownictwa o określenia zimowej aury i nazwy zabaw zimowych
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
 • uwrażliwienie na konieczność odpowiedniego ubierania się do pory roku i pogody
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu
 • doskonalenie sprawności określonych partii ciała w trakcie zabaw ruchowych
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i stawiania wniosków
 • nabywanie umiejętności odzwierciedlenia własnych spostrzeżeń w pracy plastycznej
 • doskonalenie ekspresji twórczej

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )