.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Sprawdź czy Twoje dziecko

Ma 2 - 3 latka i:


- rozumie najprostsze, często wypowiadane polecenia słowne
- wypowiada spontanicznie wyrazy i potrafi je łączyć w wypowiedzi dwuwyrazowe
- jest rozumiane przez obce osoby (wypowiedzi rozumie nie tylko matka)
- śpi z zamkniętymi ustami
- prawidłowo gryzie, żuje i połyka pokarmy Ma 3 lata i:


- rozumie to, co do niego mówimy, jeśli treść naszych wypowiedzi nie wybiega poza jego doświadczenie
- spełnia polecenia zawierające znane mu wyrazy: wskazuje części ciała, twarzy, zabawki
- przynosi przedmioty; próbuje wykonać codzienne czynności według podanych instrukcji słownych
- potrafi podać swoje imię
- potrafi budować zdania kilkuwyrazowe
- mówi chętnie i dużo; opowiada o tym, co aktualnie widzi; komentuje wykonywane czynności
- zdarza się, że w jego wypowiedziach występują nieprawidłowości: (np. "Ja ide do piesa". "Nie mam spodniów". itp.)
- zadaje wiele pytań
- prawidłowo wymawia samogłoski ustne i nosowe: "a", "o", "e", "u", "y", "i", "ą", "ę" oraz spółgłoski: "p", "m", "pi", "bi", "mi", "f", "w", "fi", "wi", "t", "d", "n", "ń", "l", "li", "ś", "ź", "ć", "dź", "k", "g", "ki", "gi", "ch", "j", "ł" -(może jeszcze w trudnych wyrazach te dźwięki opuszczać lub zastępować innymi)
 - zaczyna wypowiadać prawidłowo głoski: "s", "z", "c", "dz", (może je jeszcze zamieniać na "ś", "ź", "ć", "dź")Ma 4 lata i:


- rozumie i wykonuje polecenia (także te, które zawierają wyrażenia przyimkowe: "na", "pod", "do", "w", "przed", "za", "obok")
- rozpoznaje kolory
- pytane odpowiada, co robi?
- odpowiada na pytanie, co robi kiedy jest zimno, kiedy jest głodne, zmęczone
- wybiega wypowiedzią poza aktualnie przeżywane sytuacje (potrafi mówić o przeszłości i przyszłości)
- pyta o prawidłową postać  danego wyrazu
- pyta o znaczenie nowych słów
- zadaje dużo pytań, pytania te - podyktowane ciekawością - są precyzyjne ("Co to?", "Jaki jest?", "Po co to?")
- wymawia głoski: "s", "z", "c", "dz" i je ze złączonymi zębami
- powoli przekształca głoskę "l" w drżący dźwięk "r"
- niekiedy prawidłowo wymawia głoski: "sz", "ż", "cz", "dż"Ma 5 lat i:


- tworzy wypowiedzi wielozdaniowe
- opowiada o przebiegu jakiegoś zdarzenia; relacjonuje obejrzany film
- uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo - skutkowe w swoich wypowiedziach
- pyta o znaczenie słów i potrafi je wyjaśnić
- potrafi opisywać przedmioty, podając ich cechy charakterystyczne
- coraz rzadziej stosuje w wypowiedziach nieprawidłowe formy gramatyczne

- potrafi prawidłowo wymówić głoski: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”.
- w jego mowie pojawia się głoska "r"Ma 6 lat i :

 

- wymawia wszystkie głoski prawidłowo

- posługuje się swobodnie mową potoczną używając wszystkich części mowy i złożonych form gramatycznych

- umie klasyfikować przedmioty pod względem wielkości, kształtu, ciężaru i funkcji użytkowej

- zadaje dużo pytań dotyczących przyczyn i związków między zjawiskami.

- dokonuje analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie

 


Jeśli masz wątpliwości odpowiadając na powyższe pytania - skonsultuj się z logopedą.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )