.
Przedszkole Nr 201 Misia Ursynka w Warszawie
O nas
CMS naszej witryny

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

 

Dzieci mają zapewnione w tym  czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach.

 

Turnus

Okres

I

1 lipca – 12 lipca

II

15 lipca – 26 lipca

III

29 lipca – 9 sierpnia

IV

12 sierpnia – 30 sierpnia

 

Zapisy na dyżury wakacyjne

 1. I.    Zasady ogólne
  1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
   oraz przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty, które prowadzą elektroniczną rekrutację wspólnie z m.st. Warszawą.
  2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego.           
  3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
   te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
  4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
  5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
   do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
   Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 2. II.        Dostęp do systemu zapisów
  1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2019/2020.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
  • wskazują:

-       turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,

-       przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
w kolejności od najbardziej preferowanego,

 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym
  z wybranych turnusów
  .
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 1. III.        Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
  1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
   z zasadami ujętymi w cz. I pkt 5.
  2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:

-       wnioski dotyczące rodzeństw,

-       miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana
  rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie,
  w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu,
  w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
  w terminach określonych w harmonogramie.

 

Szczegóły na stronie:

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

 

Opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym

 

Opłatę za żywienie na dyżurze wakacyjnym proszę wpłacać na konto nr  54 1030 1508 0000 0005 5032 0061, z dopiskiem: "wpłata za dyżur wakacyjny ...(imię i nazwisko dziecka)".

 

Wysokość opłaty to 9,00PLN x 14 dni = 126,00PLN.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )